WAT IS RADIONIKA

Archives

No archives to show.

Categories

  • No categories

WAT IS RADIONIKA (HOLLANDS – DUTCH VERSION)

WAT IS RADIONIKA? Radionika is een vooruitstrevende complementaire therapie waarbij de therapeut de techniek van het pendelen combineert met het gebruik van Radionika instrumenten ten einde een analyse te maken en correctie toe te passen op een eventuele onbalans in de energie velden van de te onderzoeken patiënt.

Deze verstoringen in evenwicht kunnen het resultaat zijn van vele mogelijke oorzaken, zoals bv emotionele en psychische shock, trauma’s en andere moeilijkheden binnen het emotionele vlak. Het blootstaan aan toxinen en gifstoffen ( bv zware metalen, pesticiden), virale en andere infecties. Tekorten aan voedingsstoffen, allergie, geopatische belastingen en meerdere milieu gerelateerde stressoren, erfbelastingen (miasma’s) en zelfs verschillende vormen van magische aanvallen en psychische inmenging op het individu.

In sommige gevallen resulteren deze factoren in zeer diepe en langdurige verstoringen in de gezondheid welke voor als nog niet volledig onderzocht noch behandeld kunnen worden binnen de reguliere geneeskunde. Het doel van Radionika is, in ruimere zin gesproken, om kwaliteitsverbetering van het lichaam te bevorderen door het immuunsysteem en het zelfhelende vermogen van de patiënt te versterken, dit door de schadelijke invloeden van gifstoffen en toxinen op energetisch en psychisch emotioneel niveau te verwijderen, met het doel het energieveld van de patiënt en het gevoel van welbevinden niet alleen op het fysieke maar ook op het emotionele, mentale en spirituele niveau te verbeteren. Dit wordt gedaan door een zeer zorgvuldige analyse van de patiënt met de intentie de diepere oorzaak van de klachten vast te kunnen stellen. De relatie tussen oorzaak en gevolg kan soms zeer complex zijn. Een of twee diepe misschien zelfs meerdere verstoringen die niet direct aan de oppervlakte treden kunnen de onderliggende oorzaak zijn van een op het oog onwaarschijnlijke cascade van symptomen.

In overeenstemming met de homeopathie gaat men er bij de Radionika van uit dat elk individu een unieke eigen vitale levenskracht of energieveld heeft, indien dit verstoord wordt treden er symptomen op in het fysieke lichaam. Binnen het vakgebied van Radionika gaat men er ook vanuit dat dit energieveld van de mens ook een bepaalde gelaagde structuur bezit genaamd de Subtiele Anatomie Energie, dit zou bestaan uit het Etherische Lichaam, Emotioneel Lichaam, Mentaal en Spiritueel Lichaam wat de basis zou zijn voor het ontstaan en het in stand houden van het fysieke lichaam. In de Radionika erkent en gebruikt men de vele concepten van de Oosterse en Aziatische geneeskunde, zoals de Chakra’s en de Nadi’s (uit de Yoga) de meridianen (uit de acupunctuur). Deze energetische en fysieke basis anatomie structuren worden gebruikt voor de het maken van een analyse en worden geduid als een LOCATIE, de plaats WAAR de afwijking zich bevindt. De invloed van een storende ziekteverwekker op die locatie wordt beschreven als een OORZAAK die FACTOR genoemd wordt. De conditie van elk van deze locaties en factoren wordt kwalitatief getest in een percentage in afwijking van het normale basispatroon van een mens. Het doel van een Radionika behandeling is om het energieveld van de patiënt weer in balans te brengen naar de oorspronkelijke zuivere staat. Dit proces staat bekent als normaliseren. Een behandeling met Radionika heeft geen enkel direct effect op welk fysiek orgaan of cel dan ook, het gaat hier alleen om energetische beïnvloeding van de subtiele anatomie. Orthodoxe wetenschap accepteert het bestaan van de vitale levenskracht velden niet omdat er naar hun huidige mening nog te weinig wetenschappelijk bewijs voor het bestaan hiervan voorhanden is. Dit is waarschijnlijk de reden dat zij de invloed en relatie van deze energie op het fysieke lichaam voor als nog ontkennen. Op basis van dit standpunt kan er nu helaas nog geen enkele relatie tussen deze methode van werken en eventuele positieve resultaten hiervan op de gezondheid langs de weg van wetenschappelijk onderzoek onderzocht dan wel bevestigd worden.

Vele Radionika therapeuten werken op grote afstand van hun patiënten, die her en der in de wereld hun woonplek kunnen hebben. De patiënt verstrekt een klein plukje haar en geeft een beschrijving van de aanwezige klachten. Dit is alles wat de therapeut nodig heeft om een volledige analyse te maken wat het bepalen van de te volgen strategie voor behandeling mogelijk maakt. De behandeling wordt ook op afstand gedaan, ook wel verzenden (broadcast) genoemd, de patiënt dient echter regelmatig verslag uit te brengen aan de therapeut hoe de situatie zich vanaf dat moment ontwikkelt. De therapeut werkt nooit zonder de uitdrukkelijke toestemming van de patiënt. Het is jammer als Radionika gezien zou worden als een vorm van vreemde magie of rare kwakzalverij, het is een manier van werken waar vakkennis voor nodig is van zowel het fysieke als energetische basis model.

Radionika is oorspronkelijk ontstaan in San Francisco naar aanleiding van het werk en onderzoek van Dr. Albert Abrams (1863-1924) en heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld door de resultaten en de toegewijde zorg van therapeuten en een aantal zeer bijzondere mensen zoals Dr. Ruth Drown (USA), George de la Warr, David Tansley en Malcolm Rae (UK). Engeland is op dit moment waarschijnlijk het meest toonaangevende centrum voor Radionika werk in de wereld van vandaag.

Een van de fundamentele basis principes resulterend uit het werk van Abrams is dat alles wat bestaat een unieke energetische signatuur heeft. Deze signaturen worden binnen de Radionika weergegeven via verschillende codering systemen. Er zijn verscheidene van deze systemen in gebruik, de meest toegepaste en oudste is het gebruik van rates, eenvoudige getallen combinaties, representatief voor een locatie of oorzaak. Malcolm Rae introduceerde het Magnet-Geomatric systeem (zie de pagina over MGA op deze site), dit systeem geeft de signaturen weer in de vorm van hun wiskundige verhoudingen ten opzichte van het aard magnetische veld. Er bestaan ook andere systemen zoals de Alpha- Numerieke methode van Nick Franks, welk gebruik maakt van letters, cijfers, vormen en kleuren om te komen tot een psychoactieve symboliek welke werkt in samenhang met de hiervoor geschikte Radionika instrumenten.

De codes binnen de Radionika worden gebruikt voor zowel het testen als behandelen en beslaan een lange lijst van coderingen. De totale anatomie van het menselijke lichaam, de fysiologie en histologie, de pathogenen, zoals bacteriën, virussen, schimmels en parasieten, vele vormen van vergiften en toxinen, een uitgebreide lijst met ziektebeelden en vele andere factoren die als oorzakelijke basis ten grondslag kunnen liggen van even zovele ziekten. Daarnaast zijn er nog vele signaturen die de problemen kunnen neutraliseren zoals homeopathische remedies, bloesem remedies, edelsteen remedies, kleuren, neutraliserende patronen voor bacteriën en virussen, kruiden signaturen, radionische therapeutische commando’s en vele andere bronnen voor dit soort energetische patronen.

Dit brede spectrum aan mogelijkheden geeft de therapeut een enorme keus in het assortiment aan mogelijke behandelingen voor de patiënt. De grote kracht om dit optimaal te benutten ligt in de vakbekwaamheid van de therapeut om niet alleen de diepere oorzaak maar ook de beste oplossing hiervoor te vinden. De behandelende therapeut kan ook via het gebruik van de pendel kijken welke de meest geschikte overige therapiemogelijkheden beschikbaar zijn. Indien noodzakelijk is het heel goed mogelijk om samen te werken met de meer orthodoxe therapieën en eventuele andere complementaire therapieën. Radionika is ook gedurende al langere tijd zeer succesvol in gebruik met de behandeling van dieren en de landbouw.

Het zal volkomen duidelijk zijn dat geen enkele behandeling met Radionika ook maar enige invloed uitoefent op welk fysiek vlak dan ook, niet op organen en weefsels nog op cellen. Radionika behandelingen bestaan uit energetische informatie overdracht naar de subtiele energie velden, daarom kan het op geen enkele wijze vergeleken worden met allopathie of kruiden behandelingen waarvoor een vorm van biochemische interactie met de stoffelijke structuren van de mens vereist is om resultaat te hebben.

Het gebruik van specifiek ontwikkelde apparaten staat centraal in het werk binnen de Radionika. Hoewel de meeste instrumenten alle bestaande regels binnen het elektronische ontwerp volledig tarten is er waarschijnlijk wel degelijk een aan de basis liggende rationele gedachte en is een zich verder ontwikkelende nieuwe ontwerp filosofie aan het ontstaan. Instrumenten zoals de ANT (Alpha-Numeric Transducer ontworpen door Nick Franks) zouden gezien kunnen worden als een soort van focus punt dat de opgezette therapie actief en stabiel houdt (sample and hold ) en op deze wijze de therapeut steunt en vervangt. Een goede zaak daar anders de therapeut die de aandacht moet richten en geconcentreerd moet houden op meerdere patiënten, dus meerdere totaal verschillende behandelingen die naast elkaar gelijktijdig verlopen, waarschijnlijk snel uitgeput zou raken. Het staat misschien ter discussie dat een instrument effectiever zou kunnen zijn, maar er vanuit gaande dat de gekozen behandeling juist en zuiver is gekozen, is het voordeel van een instrument dat het de codes in een constant stabiel centraal punt vasthouden in het veld. De therapeut echter kan onmogelijk 24 uur per dag geconcentreerd zijn op alle patiënten in behandeling aangezien deze ook nog een persoonlijk leven heeft en onmogelijk continu met het werk bezig kan zijn. Deze continue aandacht zou zeker in het geval van werken met ernstig zieke mensen te belastend worden voor de behandelaar.

Radionika is altijd controversioneel geweest en onderwerp van negatieve discussies door sceptici. De basis van hun kritiek schijnt gebaseerd te zijn op het feit dat zij voor als nog geen conventionele wetenschappelijke verklarende basis gevonden hebben hoe dit in principe zou kunnen werken. Het wordt hierdoor vaak gezien als hocus pocus en zelfs afgeschilderd als kwakzalverij. In zijn boek 21st Century Radionics voert Nick Franks aan dat de onderliggende basis voor Radionika zijn wortels heeft in de natuur en het resultaat is van een interactie tussen de gerichte afstemming van het menselijk bewustzijn met het subtiele energie veld wat de materiële werkelijkheid draagt. Misschien dat verdere studies binnen de kwantum fysica hier in de toekomst een opening kunnen bieden voor een vernieuwde gedachten gang en mogelijk wetenschappelijke onderzoek hiervan.

Behandelingen met Radionika zijn nooit bedoeld als vervanging van de reguliere geneesmethodes. Mensen met klachten in hun gezondheid dienen altijd het advies van een reguliere arts te vragen!